Sutarties sąlygos ir taisyklės

 

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje AROMATERRA.EU taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), Pirkėjui patvirtinus, t.y. susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Perskaičiau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir numatytomis privatumo nuostatomis“), tampa šalims privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu AROMATERRA.EU internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo AROMATERRA.EU puslapyje metu ir, norėdami apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo priimti Taisykles.

1.3. Internetinės parduotuvės AROMATERRA.EU prekyba vykdoma ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse.

1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus – tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas kartu patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes AROMATERRA.EU internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje AROMATERRA.EU šiuo būdu:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje – įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje AROMATERRA.EU, Pardavėjo veiklos planavimo ir analizės tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys, t.y. vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams, teikiančioms prekių siuntimo, pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje AROMATERRA.EU Pardavėjo veiklos planavimo ir analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių siuntimo, pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

2.6. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės AROMATERRA.EU teikiamomis paslaugomis.

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę (es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Pateikti užsakymą“.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma AROMATERRA.EU internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3.3. AROMATERRA.EU nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad AROMATERRA.EU patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes AROMATERRA.EU internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su AROMATERRA.EU internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo/atsiėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

4.2.1. kosmetikos, parfumerijos, buitinės chemijos ir higienos prekių tiekimo;

4.2.2. knygų, laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo;

4.2.3. prekių, kurios buvo pagamintos atsižvelgiant į asmeninius Pirkėjo poreikius arba pagal Pirkėjo pateiktas sąlygas;

4.2.4. maisto prekių, jei Pirkėjui buvo parduota tinkamos kokybės maisto prekė ir nebuvo pasibaigęs prekės tinkamumo naudotis terminas;

4.2.5. prekių, kurios negali būti grąžinamos atsižvelgiant į jų ypatybes, įskaitant greitai gendančius produktus bei produktus, kurių galiojimo terminas pasibaigęs;

4.2.6. kitais atvejais, kai Pirkimo – Pardavimo Sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus.

4.3. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta, nebuvo naudojama arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

4.4. Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis”.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

5.4. Naudodamasis AROMATERRA.EU internetine parduotuve, pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.5. Jen prekių pristatymo met be svarbių priežasčių Pirkėjas atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą be išankstinio pranešimo, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą ne grynaisiais pinigais, neatsiskaito už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu arba el. paštu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju atidedamas ir pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. AromaTerra.eu turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo – pardavimo sutarties su užsakymą pateikusiu Pirkėju, jei Pirkėjas atsisakė Pirkimo – Pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 12 mėnesių.

6.6. AromaTerra.eu turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo – pardavimo sutarties, jei baigėsi Pirkėjo užsakytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, sutinkamai su čia išdėstytomis sąlygomis, neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės AROMATERRA.EU teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančius asmeninius duomenis, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir remiantis šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir nuostatomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašiausią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas naudojantis banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į banke esančią AROMATERRA.EU internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.2.2. Apmokėjimas Paysera mokėjimų sistema;

8.1.3. Apmokėjimas PayPal mokėjimų sistema;

8.1.4. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, t.y. Pirkėjas už prekes sumoka jų perdavimo / pristatymo metu.

8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2., ir 8.1.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Pasirinkus išankstinį apmokėjimo būdą, prekių siuntinys pradedamas ruošti ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas tik gavus apmokėjimą už prekę(es).

8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (sąskaitos), kurios kartu ir syra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

8.5. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui tokiu atveju nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

9. Prekių pristatymas ir su tuo susijusios rizikos

9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti / pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

9.3. Užsakydamas prekes, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, o jai pasikeitus iki pristatant prekę (-es), kaip įmanoma anksčiau informuoti Pardavėją.

9.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis pats negali priimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, siunta bus laikoma perduota tinkamos būklės.

9.6. Nuosavybės teisė į AromaTerra.eu internetinėje parduotuvėje įsigytas prekes, o taip pat ir prekių sugadinimo siunčiant rizika pereina pirkėjui gavus prekes. Pasirinkus siuntimą registruotu paštu arba paštomatu, pirkėjas įsipareigoja atsiimti įsigytas prekes iš savo pašto skyriaus / pasirinkto paštomato gautame pranešime nurodytu terminu. Prekių atsitiktinio sugadinimo rizika pereina pirkėjui, pasibaigus pranešime nurodytam laikotarpiui.

9.7. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama el. parduotuvės skiltyje „Pristatymo būdai ir terminai“.

9.8. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.2. Kiekvienos AromaTerra.eu parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.3. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki pasibaigiant tinkamumo naudoti terminui.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.

11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą ir pateikti jį Pardavėjui internetinės parduotuvės AROMATERRA.EU skiltyje ,,Kontaktai’’ nurodytu el. paštu.

11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.

11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.).

11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

11.8. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas, kurių suma išskaičiuojama iš grąžintinos Pirkėjui už prekes sumokėtos sumos. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

11.9. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats Vilniuje, darbo dienomis nuo 09.00 iki 16.00 valandos, prieš tai susitarus su Pardavėju, arba atsiųsti naudojantis kurjerio arba registruoto pašto paslaugomis, įpakavus prekę(es) į papildomą apsauginę pakuotę.

12. Šalių atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei AROMATERRA.EU teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktomis susisiekimo priemonėmis.

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

14.4. Jei pirkėjas turi nusiskundimų internetinei parduotuvei AROMATERRA.EU, juos gali atsiųsti el. paštu info@aromaterra.eu. Pirkėjui ir AROMATERRA.EU nepavykus susitarti, Pirkėjas gali kreiptis į Valstybine vartojojų teisių apsaugos tarnybą, Vilniaus g 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.